Contest

Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego www.wydawnictwomd.pl

Spis treści:
§ 1. [Postanowienia ogólne]
§ 2. [Rejestracja użytkownika]
§ 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]
§ 4. [Płatność]
§ 5. [Dostarczenie towaru]
§ 6. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]
§ 7. [Reklamacje]
§ 8. [Ochrona danych osobowych]
§ 9. [Postanowienia końcowe]§ 1. [Postanowienia ogólne]

 

 1. Regulamin sklepu internetowego (dalej zwany Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego (zwany dalej Sklepem) prowadzonego pod nazwą www.wydawnictwomd.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu przez www.wydawnictwomd.pl (zwany dalej Sprzedawcą) z nabywcami.
 2. Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą.
 3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę działającego pod nazwą Wydawnictwo MD z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Warszawska 174A 3/4, 25-414 Kielce , numer NIP 657-111-48-17, numer REGON  292905683
 4. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym: www.wydawnictwomd.pl

 

 

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności, ale nie wyłącznie, prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego.
 2. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane:
Dane osobowe:
 • Imię i nazwisko;
 • Adres E-mail
 • W przypadku zakupu przez firmę dodatkowo: Nazwa firmy, Nip
Dane teleadresowe osoby rejestrującej:
 • Ulica, Dom/Lokalu
 • Kod pocztowy, Miejscowość;
 • Województwo
 • Telefon
 • Kraj
Twoje Hasło
 • Hasło
 • Potwierdzenie hasła
        Brak poprawnej rejestracji uniemożliwia złożenie zamówienia.

 

 

 1. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji zostanie wysłany mail z prośbą o aktywację konta. Aby aktywować konto należy kliknąć w link podany w wiadomości wysłanej na e-mail podany przy rejestracji a następnie wpisać unikalny identyfikator.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

 § 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

 1. W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego koszyka.
 2. W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru. Następnie należy wybrać formę przesyłki oraz formę płatności. Dostępne formy płatności zostały opisane w &4. Jeżeli wysyłka zamówienia ma być zrealizowana na inny adres należy zaznaczyć odpowiednią opcję i uzupełnić dane adresowe.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez nabywcę funkcji "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty" dostępnej na dole strony.
 4. Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. W potwierdzeniu znajdują się informacje o:
  - Nazwach towarów, ich ilości oraz cenie;
  - Sposobie dostawy oraz jej kosztach; 
  - Aktualnym statusie zamówienia
  - Regulaminie zakupów
 5. Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia towaru nabywcy, następuje w ciągu dwóch dni roboczych od momentu dokonania płatności przy płatności przelewem bankowym, autoryzacji płatności kartą kredytową, złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze towaru z zastrzeżeniem ust. 7.
 6. Do momentu przekazania zamówienia do realizacji, nabywca może zmienić dane teleadresowe bądź anulować zamówienie. Po tym terminie zmiana lub anulowanie zamówienia jest niemożliwe.
 7. Przekazanie towaru do realizacji może opóźnić się z następujących powodów:
   - Braku towaru w magazynie;
   - Konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyka użytkową
   - Błędu systemu komputerowego.
 8. W wypadku określonym w ust. 7 Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować nabywcę o przewidywanym terminie opóźnienia realizacji transakcji za pomocą poczty email lub tel. kontaktowego.
 9. W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sprzedawca poinformuje niezwłoczne Nabywcę o tym fakcie. Nabywcy przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego towaru lub anulowania zamówienia.

 

 

§ 4. [Płatność]

 1. Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności:
  - Przelew - płatność następuje przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy NR KONTA: 39 1090 2040 0000 0001 1855 2845
  - Pobranie - płatność następuje przy odbiorze towaru
 2. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru.
 3. Koszt dostarczenia towaru zgodny jest z informacjami podanymi na stronie.
 4. W przypadku, gdy nabywca wybrał jako sposób płatności przelew lub kartę płatniczą, Sprzedawca przekazuje towar kurierowi do realizacji zamówienia, tj. w celu dostarczenia go Nabywcy, po dokonaniu płatności przez Nabywcę i jej autoryzacji.
 5. W przypadku, gdy nabywca nie dokonał płatności w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia.

 

 

§ 5. [Dostarczenie towaru]

 1. Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako adres odbioru.
 2. Czas dostarczenia towaru do nabywcy od dnia przekazania towaru do realizacji wynosi ok trzech dni roboczych z wyjątkiem produktów przy których znajduje się prośba o kontakt w celu potwierdzenia dostępności produktów. Nie może on być jednak dłuższy niż 21 dni.
 3. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej.
 4. Dostawa towaru następuje wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00
 5. Do odebrania towaru uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione.
 6. W przypadku, gdy przy odbiorze Nabywca stwierdzi uszkodzenia dostarczonego towaru wskazujące na jego uszkodzenie bądź niekompletność, nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru.
 7. Dla skuteczności odmowy przyjęcia towaru Nabywca powinien wypełnić stosowne dokumenty przewozowe. Nie wypełnienie tych dokumentów uważane będzie za przyjęcie towaru przez Nabywcę.
 
§ 6. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zawierania umów z konsumentem na odległość, za pomocą środków komunikowania na odległość, Nabywcy w rozumieniu tego regulaminu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Nabywcę oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Sprzedawcy w terminie do 14 dni liczonych od dnia dostarczenia Nabywcy towaru. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane podanie w oświadczeniu nabywcy przyczyn odstąpienia.
 4. W wyniku odstąpienia przez Nabywcę od umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru Sprzedawcy
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje w wypadkach sprzedaży towarów będących nagraniami wizualnymi oraz audialnymi.
 6. Sprzedawca zwraca Nabywcy cenę towaru przelewem na konto wskazane przez Nabywcę w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania towaru przed Sprzedawcę.
 
§ 7. [Reklamacje]

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi klient/kupujący.
 4. Towar  należy odesłać na adres  wskazany przez Sprzedającego, a sklep zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych lub okradzenia przesyłki podczas transportu, jest sporządzenie protokołu niezgodności oraz natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie Sklepu www.wydawnictwomd.pl. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki i ewentualnym dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Jeśli zawartość przesyłki nie byłaby zgodna z zamówieniem, kurier spisuje na życzenie odbiorcy protokół niezgodności oraz przyjmuje przesyłkę do zwrotu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.
 6. Przed odesłaniem wadliwego produktu prosimy wszystkich Klientów o kontakt drogą elektroniczną na adres sklep@wydawnictwomd.pl  w celu ustalenia adresu wysyłki towaru.
 7. Zamiana zakupionych zabawek jest niemożliwa.


§ 8. [Ochrona danych osobowych]

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) Wyadawnictwo MD Monika Duda informuje, że:

Administratorem Twoich danych jest Wydawnictwo MD Monika Duda

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć.

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody (sklep@wydawnictwomd.pl) lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.§ 9. [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.
 2. W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
 3. Regulamin wszedł w życie w dniu 25.12.2014

Załącznik nr 1 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj informacje o konkursach, nowościach i promocjach